Profiad Plant a Phobl Ifanc o Gamdriniaeth Cartref

plant a trais yn yr cartref

Mae plant a phobl ifanc sydd wedi dioddef trais yn y cartref yn profi teimladau o gasineb, tristwch tor calon, euogrwydd, dryswch ac ofn. Mae pob plentyn yn ymateb yn wahanol i gamdriniaeth, mae hyd yn oed plant ifanc iawn yn cael eu effeithio.

Mae plant angen siarad a chael rhywun i wrando arnynt a'u cefnogi, a'u cynorthwyo ddygymod a'r hyn sydd wedi digwydd. Mae plant a phobl ifanc yn dweud ei bod yn anodd iawn siarad ag oedolion a phlant eraill ynglyn a gweld eu rhiant / gofalwyr yn cael eu camdrin neu o bosib cael eu camdrin eu hunain.

Mae Gwasanaethau Trais yn y Cartref yn cynnwys sesiynnau chwarae, gwaith 1 i 1, gwaith grwp ac ati - hyn oll i alluogi plant i fynegi eu teimladau, gwneud synnwyr o'r hyn sydd wedi digwydd, ennill cefnogaeth eu gilydd a theimlo'n hapusach. Mae gweithwyr yma i amddiffyn plant drwy sicrhau bod angenheion a hawliau plant yn cael eu hystyried, a'u lleisiau yn cael eu clywed.

Rhaglen S.T.A.R. (Safety, Trust and Respect)

STAR Club

Suitable for children between 6-12 years old who have either seen or witnessed domestic abuse. The programme focuses on feelings, safety planning, anger, sharing experiences and healthy relationships. It is held at many locations across De Gwynedd at different times of the year. Transport could be arranged.

STAR Young People

This is a preventive programme which is open to every young person between 14-25 years old but is prioritised for those who have seen/suffered domestic abuse, who are in a relationship and those who have suffered an unhealthy relationship in the past. The programme focuses on

It is held in the society or within schools. Transport can be arranged.