Gwasanaethau

Lloches

Lloches

Ty i chi a'ch plant neu chi ar eich pen eich hun, yw lloches.Nid hostel yw lloches, ond ty cyffredin sy'n cael ei rannu gan ferched a phlant sydd oll wedi dioeddef trais yn y cartref. Mae gweithwragedd hyfforddedig wrth law i gynnig cymorth a chefnogaeth, er nad ydynt yn byw yn y ty.
IDVA

Beth yw IDVA?

Ymgynghorwyr Annibynnol sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng ar gyfer achosion o drais yn y cartref sy'n a risg uchel. Cynigir y gwasanaeth hwn i unigolion sy'n dioddef o drais yn y cartref gan roi blaenoriaeth i'w diogelwch personal nhw ac eu plant. Rydym yn darparu gwasanaeth proffesiynol a chyfrinachol sy'n delio a ymholiadau'r heddlu ac yr adran cyfiawnder troseddol (Criminal Justice system). Gallwn weithredu gyda'r asiantaethau hyn gyda chi neu ar eich rhan. Gallwn weithredu ar eich rhan drwy archwilio mewn i'ch opsiynau cyfreithiol ac hefyd eich cefnofi drwy'r achos llys. Gallwn gysylltu gyda asiantaethau megis Gwasanaeth Erlyn y Goron (Crown Prosecution Service), yr Heddlu, cyfreithwyr ayyb gyda chi neu ar eich rhan. Ein hamcan ni yw eich cefnogi chi a sicrhau fod yr asiantaethau a'r mudiadau perthnasol eraill yn gweithredu ac yn gwneud eu gorau i sicrhau eich diogelwch chi, ac eich plant. Rydym yn cynghori a darparu gwybodaeth am yr amrywiaeth o opsiynau perthnasol ac effeithiol fyddai'n addas ar gyfer eich amgylchiadau.

Beth y gellir ei ddisgwyl gan wasanaeth IDVA?

Wedi i chi gael eich cyfeirio gallwn drafod yr anghenion a'r gefnogaeth fyddai'n berthnasol ar gyfer eich amddiffyn rhag trais yn y cartref. Byddwn yn rhoi gwybodaeth am eich hawliau ac opsiynnau o ran y broses gyfreithiol gan egluro effeitholrwydd y llysoedd troseddol neu sifil. Gallwn eich cynorthwyo i ddatblygu cynllun diogelwch personol a chynllun gweithredu yn seiliedig ar eich sefyllfa chi. Ein prif nod yw i fod yn bwynt cyswllt ar eich cyfer drwy wneud y gwaith o gysylltu a thrafod efo asiantaethau ar eich rhan, ac yna trin y gwybodaeth efo chi. Os y dymunwch, gallwn fynychu'r Llys a chyfarfodydd eraill gyda chi, neu ar eich rhan. Gallwn eich helpu chi i sicrhau bod eich cartref yn ddiogel drwy osod alarmau a 'door barriers' yno os y dymunwch.

Sut mae modd i mi gysylltu?

Ffoniwch: 01766 831 131 Neu ebostiwch: cif@degwynedd.co.uk

Cynllun Rhieni Ifanc NI 14-25 oed ac yn byw yn ngwynedd

Pwrpas y cynllun ydy cefnogi rhieni ifanc fydd yn derbyn gwasanaeth drwy y prosiect newydd sbon yma a ariennir gan y Loteri. Mae'r prosiect, Rhieni Ifanc Ni yn bartneriaeth rhwyng GISDA, SNAP a Trais yn y Cartref De Gwynedd. Bydd cefnogwyr teulu yn gweithio efo rhieni ifanc i ddatblygu sgiliau ymarferol a datblygiad personol i sicrhau nad ydynt yn dioddef oherwydd eu sefyllfa.

Siop Un Stop

Canolfan yw'r Siop Un Stop sy'n cynnig gwasanaeth holistig i unigolion sydoorn dioddef o drais yn y cartref. Mae wedi ei leoli yn Nolgellau. Cynhelir sesiynau galw i mewn dair gwaith yr wythnos.

Cefnogaeth Symudol

Ein amcan yw annog a chefnogi merched, dynion a phlant sydd wedi dioddef trais yn y cartref i wneud penderfyniadau ar gyfer eu dyfodol.
Rhoddir cefnogaeth i annog pobl i gymryd rheolaeth dros eu bywydau ar sail dewisiadau cytbwys a deallus.
Rhan y weithwraig gefnogaeth symudol yw cysylltu ag asiantaethau a gwasanaethau priodol i ddarparu'r gefnogaeth sy'n angenrheidiol i weithio tuag at fyw yn annibynol.

Efallai y byddwch angen cefnogaeth gyda rhai o'r canlynol

Mae'r gwasanaeth yn gefnogaeth arbenigol sydd yn gymorth i gynnal deiliadaeth yn llwyddiannus a sefydlu bywyd annibynnol yn y gymuned.