Profiad Plant a Phobl Ifanc o Gamdriniaeth Cartref

plant a trais yn yr cartref

Mae plant a phobl ifanc sydd wedi dioddef trais yn y cartref yn profi teimladau o gasineb, tristwch tor calon, euogrwydd, dryswch ac ofn. Mae pob plentyn yn ymateb yn wahanol i gamdriniaeth, mae hyd yn oed plant ifanc iawn yn cael eu effeithio.

Mae plant angen siarad a chael rhywun i wrando arnynt a'u cefnogi, a'u cynorthwyo ddygymod a'r hyn sydd wedi digwydd. Mae plant a phobl ifanc yn dweud ei bod yn anodd iawn siarad ag oedolion a phlant eraill ynglyn a gweld eu rhiant / gofalwyr yn cael eu camdrin neu o bosib cael eu camdrin eu hunain.

Mae Gwasanaethau Trais yn y Cartref yn cynnwys sesiynnau chwarae, gwaith 1 i 1, gwaith grwp ac ati - hyn oll i alluogi plant i fynegi eu teimladau, gwneud synnwyr o'r hyn sydd wedi digwydd, ennill cefnogaeth eu gilydd a theimlo'n hapusach. Mae gweithwyr yma i amddiffyn plant drwy sicrhau bod angenheion a hawliau plant yn cael eu hystyried, a'u lleisiau yn cael eu clywed.

Rhaglen S.T.A.R. (Safety, Trust and Respect)

Clwb STAR

Addas ar gyfer plant rhwng 6-12 oed sydd wedi gweld neu ddioddef trais yn y cartref. Mae'r rhaglen yn ffocysu ar deimladau, cynlluniau diogelwch, dicter, rhannu profiadau a pherthnasau iach. Mae'n cael ei gynnal mewn nifer o leoliadau gwahanol ar draws De Gwynedd ar adegau gwahanol ar flwyddyn. Gellir trefnu trafnidiaeth ar eu cyfer.

STAR Pobl Ifanc

Rhaglen ataliol ydyw sy'n agored i unrhyw berson ifanc rhwng 14-25 ond gyda blaenoriaeth i bobl ifanc sydd wedi gweld/dioddef trais yn y cartref, sydd eisioes mewn perthynas neu sydd wedi bod mewn perthynas afiach yn y gorffennol. Mae'r rhaglen yn ffocysu ar -

Caiff ei gynnal yn y gymuned neu mewn ysgolion. Gellir trefnu trafnidiaeth ar eu cyfer.